Угруповання формації верби туполистої

(Salicetа retusae)

Асоціації:

Вічнозеленоосоково - туполистовербова (Salicetum (retusae) caricosum (sempervirentis)), голубуватосеслерієво - туполистовербова (Salicetum (retusae) sesleriosum (caerulеntis)), туполистовербова чиста (Salicetum retusae purum), хейфлеровосеслерієво - туполистовербова (Salicetum (retusae) sesleriosum (heuflerianae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,2; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Субальпійський пояс Українських Карпат (Чорногірський і Свидовецький масиви) (Закарпатська та Івано-Франківська області).

Фізико-географічні умови:

Північні круті (30 - 600) схили і скельні виступи із слаборозвинутими кам’янистими ґрунтами холодної кліматичної зони.

Біотоп:

Чагарнички на кислих силікатних породах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів, із домінуванням верби туполистої (Salix retusa), занесеної до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Реліктові угруповання на північносхідній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одно-, іноді двох’ярусні угруповання з проективним покриттям 50 - 90%, сформованим вербою туполистою (30 - 60%). Співдомінантами та асектаторами виступають осока вічнозелена (Carex sempervirens), сеслерія голубувата (Sesleria coerulans), куничник волохатий (Calamagrostis villosa), вівсюнець різнобарвний (Helictotrichon versicolor), чорниця (Vaccinium myrtillus), брусниця (Rhodococcum vitis-idaea), ситник трироздільний (Juncus trifidus), підбілик альпійський (Homogуne alpina), лігустик мутеліновий (Ligusticum mutellina). У трав’яно-чагарничковому ярусі трапляються рідкісні й ендемічні карпатські види - сугайник Клузія (Doronicum clusii), вероніка Баумгартена (Veronicа baumgartenii), аконіт маленький (Aconitum nanum). У добре розвинутому мохово-лишайниковому ярусі зростають дикран мітловидний (Dicranum scoparium), ракомітрій шерстистий (Racomitrium lanuginosum), цетрарія ісландська (Cetraria islandica), кладонія оленяча (Cladonia rangiferina).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському НПП, ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Скелі Близниці" (Закарпатська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань, убезпечення від дії антропогенних факторів (випасання, рекреація, пожежі).

Джерела інформації:

Комендар, 1954, 1954а; Малиновський, 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич