Угруповання польськомодриново - ялинових лісів

(Lariceto (polonicae) - Piceetа (abietis)) та польськомодриново - кедровососново - ялинових лісів (Lariceto (polonicae) - Pineto (cembrae) - Piceetа (abietis))

Асоціації:

Польськомодриново - кедровососново - ялиновий ліс чорницевий (Lariceto (polonicae) - Pineto (cembrae) - Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)), польськомодриново - ялиновий ліс чорницевий (Lariceto (polonicae) - Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

17,0; І; 1;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Українські Карпати. Привододільні Ґорґани (ур. Кедрин, Закарпатська обл.), Скибові Ґорґани (ур. Манява, Івано-Франківська обл.).

Фізико-географічні умови:

Скелясті круті південні й прилеглі до них схили крутизною 20 - 300, у межах висот від 600 до 1000 м н. р. м., із світло-бурими оторфованими ґрунтами, утвореними на розсипищах твердих пісковиків. Клімат холодний гумідний з ознаками континентальності.

Біотоп:

Ацидофільні гірські смерекові ліси Карпат.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Унікальний тип асоційованості домінуючих видів у деревостані, де домінант - сосна кедрова (Pinus cembra) - занесений до ЧКУ. Співдомінант - модрина польська (Larix polonica) - занесений до ЧКУ та ЧК МСОП.

Ботаніко-географічна значущість:

Співедифікатор - модрина польська - є карпатським ендеміком; співедифікатор - сосна кедрова - є ранньоголоценовим реліктом, що знаходиться в диз’юнктивній частині ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан двох’ярусний із зімкнутістю крон 0,5 - 0,7. У невисокому (13 - 16 м) першому ярусі домінує ялина (Picea abies) із незначною участю модрини польської та сосни кедрової. В оліготрофних едафічних умовах усі дерева мають продуктивність IV бонітету. У другому ярусі по одиноко ростуть береза повисла (Betula pendula), ялиця біла (Abies alba) та бук лісовий (Fagus sylvatica). Підлісок не сформований, поодиноко трапляється горобина звичайна (Sorbus aucuparia). Трав’яночагарничковий ярус (80%) флористично бідний. У ньому переважають оліготрофні і олігомезотрофні види. Домінує чорниця (Vaccinium myrtillus) (75%), поодиноко трапляються брусниця (Rhodococcum vitis-idaea), куничник волохатий (Calamagrostis villosa), щитник шартрський (Dryopteris carthusiana), плаун річний (Lycopodium annotinum), перестріч Гербіха (Melampуrum herbichіi). Моховий ярус формують дикран мітловидний (Dicranum scoparium), леукобрій сизий (Leucobrium glaucum), рунянка альпійська (Polytrichum alpinum).

Потенціал відновлюваності:

Слабкий у модрини польської та сосни кедрової.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Кедрин" (Закарпатська обл.) та лісовому заказнику загальнодержавного значення"Урочище Скит Манявський" (ІваноФранківська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу. Проведення лісогосподарських заходів щодо збереження та відновлення ареалу угруповань.

Джерела інформації:

Стойко, 1977; Стойко и др., 1980; Голубец, Стойко, 1989; Зеленая книга..., 1987; Стойко та ін., 1995, 1998; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко