Угруповання звичайнососнових лісів жовторододендронових

(Pinetа (sylvestris) rhododendrosа (lutei)) та звичайнодубово - звичайнососнових лісів жовторододендронових (Querceto (roboris) - Pinetа (sylvestris) rhododendrosа (lutei))

Асоціації:

Звичайнодубово - звичайнососновий ліс жовторододендроновий (Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) rhododendrosum (lutei)), звичайнодубово - звичайнососновий ліс жовторододендроново - молінієвий (Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei) - moliniosum (caeruleae)), звичайнодубово - звичайно сосновий ліс жовторододендроново - сфагновий (Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei) - sphagnosum), звичайнодубово - звичайнососновий ліс жовто рододендроново - трясучковидноосоковий (Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) rhodo dendroso (lutei) - caricosum (brizoiditis)), звичайнодубово - звичайнососновий ліс жовто рододендроново - чорницевий (Querceto (roboris) - Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei) - vacciniosum (myrtilli)), звичайнососновий ліс жовторододендроновий (Pinetum (sylvestris) rhododendrosum (lutei)), звичайнососновий ліс жовторододендроново - молінієвий (Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei) - moliniosum (caeruleae)), звичайнососновий ліс жовторододендроново - трясучковидноосоковий (Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei) - caricosum (brizoiditis)), звичайнососновий ліс жовтородо денд роново - чорницевий (Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei) - vacciniosum (myrtilli)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,6 - 13,8; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Центральне Полісся (північно-східна частина Рівненської обл. та північно-західна частина Житомирської обл.).

Фізико-географічні умови:

Рівнинні та понижені місця із свіжими дерновослабо- і середньопідзолистими глеюватими, глинисто-піщаними (чи супіщаними) ґрунтами на флювіогляціальних, древньоалювіальних відкладах і гранітах.

Біотоп:

Азональні соснові ліси Полісся.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний для України тип асоційованості едифікатора з домінантом підліску - рододендроном жовтим (Rhododendron luteum), реліктовим видом.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант підліску - рододендрон жовтий - знаходиться у диз’юнктивній частині ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одноярусний деревостан із зімкнутістю крон 0,6 - 0,8 утворює сосна звичайна (Pinus sylvestris) здебільшого з поодинокою домішкою дуба звичайного (Quercus robur). Часто деревостан двох’ярусний із зімкнутістю крон 0,7 - 0,8. Перший ярус утворює сосна звичайна, яка у віці 60 - 80 років (заввишки 25 - 27 м) має продуктивність І - ІІ бонітетів. У другому ярусі (18 - 20 м) переважає дуб звичайний (ІІІ бонітет). Густий (0,5 - 0,8) і середньовисокий (до 2 м) підлісок формує рододендрон жовтий з поодинокою домішкою крушини ламкої (Frangula alnus), горобини звичайної (Sorbus aucuparia), ожини сизої (Rubus caesius). Трав’яно-чагарничковий ярус характеризується мозаїчністю і має покриття від 20 - 25% до 70%. Його основу складають домінанти - чорниця (Vaccinium myrtillus), осока трясучковидна (Carex brizoides), молінія голуба (Molinia coerulea). Флористичне ядро сформували бореальні лісові види - грушанка мала (Pyrola minor) та г. круглолиста (P. rotundifolia), ожика волосиста (Luzula pilosa), одинарник європейський (Trientalis europaea), неморальні види - перлівка поникла (Melica nutans), костриця велетенська (Festuca gigantea), а також лучно-болотні види - осока чорна (Carex nigra), о. попелястосіра (C. cinerea), вербозілля звичайне (Lysimаchia vulgaris). Моховий покрив добре виражений з переважанням плеуроція Шребера (Pleurozium schreberi), у зниженнях - сфагна волосистого (Sphagnum capillifolium), с. центрального (S. сentrale), с. болотного (S. palustre).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заповідний та заказний в об’єктах ПЗФ, на територіях решти місцезростань - збалансованого природокористування.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Рівненському ПЗ (заповідна ділянка Сира Погоня), РЛП"Надслучанський" (Рівненська обл.), ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Городницький" (Житомирська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Лісогосподарські заходи повинні бути спрямовані на збереження угруповань. Організація моніторингу.

Джерела інформації:

Барбарич, 1953, 1955, 1962; Поварніцин, 1955, 1959, 1971а; М’якушко, 1975; Смик, 1975; Брадіс, Андрієнко, 1977; Мякушко, 1978а; М’якушко, Козьяков, 1981; Андрієнко, 1983; Андриенко, Шеляг-Сосонко, 1983; Зеленая книга ..., 1987; Дідух, Плюта, Каркуцієв, 1993; Попович, 2002; Шеляг-Сосонко та ін., 2002; Устименко, 2005; Фіторізноманіття Українського Полісся ..., 2006.

Автор:

П.М. Устименко