Угруповання формації ряски горбатої

(Lemneta gibbae)

Асоціації:

Безкореневовольфієво - горбаторяскова (Lemnetum (gibbae) wolffiosum (arrhizae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

8,0; ІІ; 4;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Рідко у лісостеповій і степовій зонах (водойми дельти Кілійського гирла Дунаю, гирлових областей рік Дніпра, Дністра, Південного Бугу).

Фізико-географічні умови:

В евтрофних прісноводних і слабосолонуватоводних водоймах. Трапляються на мілководдях непроточних, рідше слабопроточних, невеликих за площею водойм з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, товщею води від 20 до 70 см і мулистими донними відкладами зі значною домішкою детриту. Характерні для ділянок, що відзначаються незначним поверхневим і помірним протягом вегетації коливанням рівня води. Наявні в екотопах, що зазнавали помірного засолення, а також на ділянках помірного скидання стічних вод і антропогенного евтрофування. В озерах, ставках, ізольованих водоймах штучних водосховищ, занедбаних каналах. Зниження рівня води до 10-15 см і посилення антропогенного евтрофування стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Непроточні і слабопроточні прісноводні або слабосолонуватоводні водойми евтрофного типу, зона вільноплаваючих водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінуючі види в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій густий (80 - 100%), складається з двох під’ярусів. Наводний під’ярус густий (70 - 80%). Його формує едифікатор - ряска горбата (Lemna gibba) (40 - 60%) - і вольфія безкоренева (Wolffia arrhiza) (30 - 50%), а також ряска мала (L. minor), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza), сальвінія плаваюча (Salvinia natans) (усі по 1 - 3%). Підводний під’ярус розріджений, його утворюють кушир плоско-остий (Ceratophyllum platyacanthum), різуха морська (Najas marina), рдесник кучерявий (Potamogeton crispus) (усі до 1%) та ін. Переважають вже названі плюризональні види, а також види, що зростають у водоймах лісостепової і степової зон - кушир занурений (Ceratophyllum demersum), рдесник сарматський (Potamogeton sarmaticus), р. гребінчастий (P. pectinatus), водопериця колосиста (Myriophyllum spicatum).

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у Дунайському БЗ, ботанічних заказниках місцевого значення"Інгулецький лиман" (Херсонська обл.) і"Прироські луки" (Черкаська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Дотримання режиму абсолютної заповідності, включення місцезростань рослинних угруповань до природнозаповідного фонду. Пошук нових місцезнаходжень. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Дубина та ін., 2000, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина