Угруповання формації пухирника Брема

(Utricularieta bremii)

Асоціації:

Бремопухирникова чиста (Utricularietum bremii purum), напівзануренокуширово - бремопухирникова (Utricularietum (bremii) ceratophyllosum (submersi)), триборозенчасторясково - бремопухирникова (Utricularietum (bremii) lemnosum (trisulcae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,5; І; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Спорадично у водоймах Українських Карпат та Закарпаття (Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

В евтрофних, мезотрофних, рідше оліготрофних прісноводних непроточних водоймах з слабокислою реакцією середовища, слабким поверхневим і незначним протягом року коливанням рівня води, на ділянках з товщею води від 30 до 50 (200) см і мулистими та мулистоторф’янистими донними відкладами.

Біотоп:

Непроточні або слабопроточні прісноводні водойми евтрофного, мезотрофного, рідше оліготрофного типу, зона вільноплаваючих водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій густий (90 - 100%), складається із двох під’ярусів. Перший, наводний, середньогустий. Його утворюють з проективним покриттям від 10 до 15% річія плаваюча (Riccia fluitans), річіокарп плаваючий (Ricciocarpus natans), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae), ряска мала (Lemna minor). Підводний під’ярус формує едифікатор - пухирник Брема (Utricularia bremii) (25 - 70%) - і кушир напівзанурений (Ceratophyllum submersum) (1 - 40%), ряска триборозенчаста (Lemna trisulca) (1 - 30%), водопериця кільчаста (Myriophyllum verticillatum) (1 - 5%) та інші види. Переважають вищеназвані плюризональні види, а також види, що зростають у водоймах широколистянолісової зони - рдесник плаваючий (Potamogeton natans), р. стиснутий (P. compressus), плавушник болотний (Hottonia palustris).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Не охороняються.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Дотримання режиму абсолютної заповідності, включення місцезростань рослинних угруповань до природнозаповідного фонду. Пошук нових місцезнаходжень. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Дубына и др., 1993; Дубина, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина