Угруповання формації плавуна щитолистого

(Nymphoideta peltatae)

Асоціації:

Берхтольдордесниково - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) potamogetosum (berchtoldii)), блискучордесниково - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) potamogetosum (lucentis)), вузлуватордесниково - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) potamogetosum (nodosi)), жовтоглечиково - щито лис то плавунова (Nymphoidetum (peltatae) nupharosum (lutei)), зануренокуширово - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) сeratophyllosum (demersi)), звичайножабурниково - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) hydrocharitosum (morsus-ranae)), канадсько елодеєво - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) elodeosum (canadensis)), ко лосис товодоперицево - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) myriophyllosum (spicati)), марсилієво - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) marsilеosum (quadrifoliae)), плаваючордесниково - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) potamogetosum (natantis)), плаваючосальвінієво - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) salvinіosum (natantis)), пронизанолистордесниково - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) potamogetosum (perfoliati)), спіроделево - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) spirodelosum (polyrrhizae)), триборозенчасторясково - щитолистоплавунова (Nymphoidetum (peltatae) lemnosum (trisulcae)), щитолистоплавунова чиста (Nymphoidetum peltatae purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1 - 14,2; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Широколистянолісова, лісостепова і степова зони. У водоймах заплав річок Десни, Снову, Уборті, Південного Бугу, Дніпра, а також Кілійської дельти Дунаю і придунайських озер.

Фізико-географічні умови:

В евтрофних прісноводних непроточних і слабопроточних водоймах з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, піщаними, мулисто-піщаними, мулисто-щебнистими, глинистими донними відкладами, товщею води 60 - 80 см, помірним поверхневим і протягом вегетації коливанням рівня води. На конусах виносу алювіальних відкладів, у руслах і затоках річок, ставках, на мілководдях водосховищ, ділянок авандельт гирлових областей річок. Зниження рівня води до 30 - 50 см стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Проточні і непроточні прісноводні водойми евтрофного типу, зона прикріплених водних макрофітів з плаваючими на поверхні води пластинками листків.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів головного та підлеглих ярусів. Домінант - плавун щитолистий (Nymphoides peltata) - занесений до ЧКУ. Співдомінанти - марсилія чотирилиста (Marsilea quadrifolia), сальвінія плаваюча (Salvinia natans) - занесені до ЧКУ та Додатку І Бернської конвенції.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінуючі види в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій густий (90 - 100%), складається з трьох під’ярусів. Перший, надводний, розріджений під’ярус (заввишки до 150 см) формують їжача голівка пряма (Sparganium erectum) (5 - 10%), стрілолист стрілолистий (Sagittaria sagittifolia) (1 - 5%), сусак зонтичний (Butomus umbellatus) (1 - 5%), бульбокомиш морський (Bolboschoenus maritimus) (1 - 5%). Цей під’ярус виражений не в усіх асоціаціях. Другий, наводний, густий під’ярус формує едифікатор - плавун щитолистий (30 - 90%), а також водяний горіх плаваючий (Trapa natans) (1 - 45%), глечики жовті (Nuphar lutea) (5 - 30%), рдесник вузлуватий (Potamogeton nodosus) (1 - 30%), р. плаваючий (P. natans) (1 - 5%), р. блискучий (P. lucens) (1 - 20%), р. злаколистий (P. gramineus) (1 - 5%), марсилія чотирилиста (1 - 30%), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae) (1 - 25%), гірчак земноводний (Polygonum amphibium) (1 - 5%), ряска мала (Lemna minor) (1 - 10%), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza) (1 - 35%), сальвінія плаваюча (1 - 25%). Третій, підводний, теж густий під’ярус утворюють елодея канадська (Elodea canadensis) (1 - 30%), кушир занурений (Ceratophyllum demersum) (1 - 30%), к. напівзанурений (C. submersum) (1 - 5%), ряска триборозенчаста (Lemna trisulca) (1 - 25%), рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus) (1 - 25%). Переважають плюризональні види, що ростуть у широколистянолісовій, лісостеповій і степовій зонах.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Дунайському БЗ та у лісовому заказнику загальнодер жавного значення"Бакайський" (Херсонська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезнаходжень угруповань до об’єктів природно-заповідного фонду та екомережі. Пошук нових місцезнаходжень. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Афанасьев, 1951; Зеров, 1961, 1971; Балашов, 1969; Дубина, Мороз, 1977; Семеніхіна, 1982; Шеляг-Сосонко, Дубына, 1984; Дубына и др., 1993; Чинкина, 2001; Дубина, 2006; Чорна, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина