Угруповання формації глечиків жовтих

(Nuphareta luteae)

Асоціації:

Водяногоріхово - жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) traposum (natantis)), злаколистордесниково - жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) potamogetosum (graminei)), напівзануренокуширово - жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) ceratophyllosum (submersi)), плаваючосальвінієво - жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) salviniosum (natantis)), туполистордесниково - жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) potamogetosum (obtusifoliae)), щитолистоплавуново - жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) nymphoidosum (peltatae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,8 - 12,2; І; 3;"типові".

Поширення в Україні:

Широколистянолісова, лісостепова і степова зони (в озерах, ріках, заплавних водоймах).

Фізико-географічні умови:

В евтрофних прісноводних слабопроточних, рідше непроточних водоймах з потужними піщаними, мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами і товщею води 100 - 150 (200) см, з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, помірним поверхневим і протягом вегетації коливанням рівня води. В озерах, затоках річок, рукавах, старицях, водосховищах, ставках, старих кар’єрах, меліоративних каналах. Зниження рівня води до 100 см стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Непроточні і проточні прісноводні водойми мезотрофного і евтрофного типу, зона занурених прикріплених водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів. Співдомінанти - водяний горіх плаваючий (Trapa natans), плавун щитолистий (Nymphoides peltata), сальвінія плаваюча (Salvinia natans) - занесені до ЧКУ. Водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча занесені також до Додатку І Бернської конвенції.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінуючі види в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій густий (90 - 100%), складається з трьох під’ярусів. Перший, надводний, розріджений (заввишки до 200 см) утворюють їжача голівка пряма (Sparganium erectum) (5 - 10%), стрілолист стрілолистий (Sagittaria sagittifolia) (1 - 5%), куга озерна (Schoenoplectus lacustris) (1 - 5%), рогіз вузьколистий (Typha angustifolia) (1 - 5%). Другий, наводний, густий під’ярус утворює едифікатор - глечики жовті (Nuphar lutea) (50 - 100%), а також водяний різак алоевидний (Stratiotes aloides) (5 - 35%), водяний горіх плаваючий (1 - 45%), латаття біле (Nymphaea alba) (1 - 45%), л. сніжно-біле (N. candida) (1 - 35%), плавун щитолистий (1 - 35%), рдесник плаваючий (Potamogeton natans) (1 - 35%), р. злаколистий (P.gramineus) (1 - 30%), р. вузлуватий (P. nodosus) (1 - 20%), сальвінія плаваюча (1 - 30%), спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza) (1 - 30%), азола каролінська (Azolla caroliniana) (1 - 30%), ряска горбата (Lemna gibba), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae), гірчак земноводний (Polygonum amphibium) (усі по 1 - 3%). Третій середньогустий під’ярус складає кушир плоскоостий (Ceratophyllum platyacanthum) (5 - 35%), к. занурений (C. demersum) (5 - 25%), к. напівзанурений (C. submersum) (1 - 30%), рдесник блискучий (Potamogeton lucens) (1 - 35%), р. гребінчастий (P. pectinatus) (1 - 30%), р. пронизанолистий (P. perfoliatus) (1 - 25%), р. туполистий (P. obtusifolius) (1 - 20%), елодея канадська (Elodea canadensis) (1 - 30%), пухирник звичайний (Utricularia vulgaris) (1 - 30%), водяна сосонка ланцетолиста (Hippuris lanceolata) (1 - 20%), ряска триборозенчаста (Lemna trisulca) (1 - 15%), пухирник малий (Utricularia minor), рдесник Берхтольда (Potamogeton berchtoldii), р. стиснутий (P. compressus), р. гостролистий (P. acutifolius) (усі по 1 - 3%). Переважають плюризональні види - куга озерна, водопериця колосиста (Myriophyllum spicatum), в. кільчаста (M. verticillatum), рдесник маленький (Potamogeton pusillus) та вищеназвані, а також види, що зростають у водоймах хвойнолісової і широколистянолісової зон, зокрема рдесник Фріса (Potamogeton friesii), р. довгий (P. praelongus).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною.Охороняються у Дунайському БЗ, Канівському ПЗ, Дніпровсько-Орільському ПЗ, НПП"Прип'ять - Стохід" і Шацькому НПП, РЛП"Трахтемирів" (Київська обл., Черкаська обл.), РЛП"Кременчуцькі плавні" (Полтавська обл.), а також у заказниках державного значення.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Моніторинг за станом угруповань, виявлення нових місцезнаходжень, включення їх до складу екомережі.

Джерела інформації:

Афанасьев, 1951, 1966; Зеров, 1958; Корелякова, 1963; Смирнова-Гараева, 1980; Дубына, 1982; Шеляг-Сосонко, Дубына, 1984; Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989; Корелякова, Горбик, 1989; Барановский, 2000; Дубина, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина