Угруповання формації альдрованди пухирчастої

(Aldrovandeta vesiculosae)

Асоціації:

Альдровандова чиста (Aldrovandetum vesiculosae purum), зануренокуширово - альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) ceratophyllosum (demersi)), напівзануренокуширово - альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) cerato phyllosum (submersi)), спіроделево - альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) spirodelosum (polyrrhizae)), триборозенчасторясково - альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) lemnosum (trisulcae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1 - 12,0; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Широколистяно-лісова, лісостепова і степова зони - в Шаць ких озерах, у водоймах верхньої і середньої течії Дніпра та його приток, гирлових областей Дунаю, Дністра, Дніпра і Південного Бугу.

Фізико-географічні умови:

У мезоевтрофних і евтрофних прісноводних з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, непроточних або слабопроточних водоймах з товщею води від 10 до 100 см, мулистими і мулистоторф’янистими донними відкладами, незначним поверхневим і протягом вегетації коливанням рівня води. В заплавних озерах, старицях, затоках водосховищ, ставках, каналах, кар’єрах торфорозробок, на новостворених ділянках, що добре прогріваються. Зниження рівня води до 30 - 35 см стимулює розвиток угруповань.

Біотоп:

Непроточні прісні водойми евтрофного, рідше мезотрофного типу, зона вільноплаваючих водних макрофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів. Домінант - альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa) - занесений до ЧКУ, Додатку І Бернської конвенції.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінуючі види в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій складається із двох під’ярусів, середньогустий (70 - 80%). Перший, наводний, під’ярус розріджений. Його утворюють (з проективним покриттям від 1 до 10%) спіродела багатокоренева (Spirodela polyrrhiza), ряска мала (Lemna minor), жабурник звичайний (Hydrocharis morsus-ranae). Другий, підводний, під’ярус формує едифікатор - альдрованда пухирчаста (50 - 70%), а також ряска триборозенчаста (Lemna trisulca) (1 - 40%), кушир напівзанурений (Ceratophyllum submersum) (1 - 25%), рдесник гребінчастий (Potamogeton pectinatus) (1 - 20%) тощо. Переважають вищеназвані плюризональні види та види, що зростають у водоймах широколистянолісової, лісостепової і степової зон, а саме: рдесник плаваючий (Potamogeton natans), водяний різак алоевидний (Stratiotes aloides), плавушник болотний (Hottonia palustris), кушир напівзанурений.

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Заказний та заповідний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Дунайському БЗ, Шацькому НПП, у ландшафтному заказнику занальнодержавного значення"Урочище Мошне" (Волинська обл.), орнітологічному заказнику загальнодержавного значення"Липівський" (Черкаська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Необхідний моніторинг, виявлення нових місцезнаходжень, включення водойм до екомережі.

Джерела інформації:

Бачурина, Брадіс, 1958; Шеляг-Сосонко, Дубына, 1984; Кучерявая, 1985; Дубина та ін., 2000; Чинкина, 2001; Зуб, Карпова, 2004; Дубина, 2006.

Автор:

Д.В. Дубина