Угруповання формації покісниці сиваської

(Puccinellieta syvaschicae)

Асоціації:

Сиваськопокісницева чиста (Puccinellietum syvaschicae purum), фомінопокісницево - сиваськопокісницева (Puccinellietum (syvaschicae) puccinelliosum (fominii)), шишкуватосарсазаново - сиваськопокісницева (Puccinellietum (syvaschicae) halocnemetosum (strobilaceae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,4 - 12,4; І; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Рідко в Присивашші та на солончаках острова Джарилгач і Ягорлицького півострова (Херсонська обл.).

Фізико-географічні умови:

Вогкі глинисті солончаки.

Біотоп:

Засолені перезволожені екосистеми, солончаки з домінуванням багаторічних галофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів. Домінант - покісниця сиваська (Puccinellia syvaschica) - занесений до ЄЧС.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор - ендемічний вид, співедифікатори - на північній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (60 - 80%), одноярусний, заввишки 15 - 20 (25) см. Його утворюють едифікатор - покісниця сиваська (25 - 30%), а також співедифікатори - покісниця Фоміна (Puccinellia fominii) (15 - 20%) і сарсазан шишкуватий (Halocnemum strobilaceum) (10 - 15%). З проективним покриттям від 1 до 5% або поодиноко трапляються кермек Мейера (Limonium meyeri), к. каспійський (L. caspium), подорожник солончаковий (Plantago salsa), полин сантонійський (Artemisia santonica), солонець простертий (Salicornia prostrata), содник солончаковий (Suaeda salsa), ситник морський (Juncus maritimus), франкенія шорстка (Frankenia hirsuta), галіміона бородавчаста (Halimione verrucifera), курай модриновий (Salsola laricina) та інші арало-каспійські види.

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Азово-Сиваському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Розширення території АзовоСиваського НПП, створення Джарилгацького НПП, пошук нових місцезнаходжень угруповань та включення їх до складу об’єктів природно-заповідного фонду та екомережі.

Джерела інформації:

Білик, 1963; Шеляг-Сосонко, Соломаха, 1987; Уманець, 2000; Коломійчук, 2002; Дубина та ін., 2007.

Автор:

Д.В. Дубина