Угруповання формації кермеку напівкущового

(Limonieta suffruticosi)

Асоціації:

Бородавчастогаліміоново - напівкущовокермекова (Limonietum (suffruticosi)halimiоnosum (verruciferae)), напівкущовокермекова чиста (Limonietum suffruticosi purum), фомінопокісницево - напівкущовокермекова (Limonietum (suffruticosi) puccinelliosum (fominii)), шорсткобасієво - напівкущовокермекова (Limonietum (suffruticosi) bassiosum (hirsuti)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

10,6; ІІ; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Рідко в Присивашші та на морських узбережжях (Херсонська обл.).

Фізико-географічні умови:

Незаливні і заливні рівнинні ділянки та локальні підвищення на суглинистих солончаках.

Біотоп:

Засолені перезволожені екосистеми з домінуванням галофітних солончаків.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на північно-західній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (6080%), складається із двох під’ярусів. Верхній під’ярус (заввишки 25 - 50 см) утворює едифікатор - кермек напівкущовий (Limonium suffruticosum) - з проективним покриттям 25 - 35%, а також сосюрея гірка (Saussurea salsa) (до 1%). Нижній густіший під’ярус формують басія шорстка (Bassia hirsuta) (20 - 25%), галіміона бородавчаста (Halimione verrucifera) (15 - 20%), покісниця Фоміна (Puccinellia fominii) (15 - 20%), полин сантонійський (Artemisia santonica) (5 - 10%), солонець простертий (Salicornia prostrata) (5 - 7%), покісниця сиваська (Puccinellia syvaschica) (3 - 7%), кермек Мейєра (Limonium meyeri) (1 - 5%), і к. каспійський (L. caspium) (1 - 3%), содник солончаковий (Suaeda salsa) (1 - 3%), а також франкенія шорстка (Frankenia hirsuta), офайстон однотичинковий (Ofaiston monandrum), прибережниця берегова (Aeluropus littoralis), сарсазан шишкуватий (Halocnemum strobilaceum) (усі до 1%). Переважають названі арало-каспійські та середземноморські види, наявні присиваські ендеми.

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Азово-Сиваському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Розширення території АзовоСиваського НПП, пошуки нових місцезнаходжень та включення їх до складу об’єктів природно-заповідного фонду і екомережі. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Білик, 1963; Коломійчук, 2002; Дубина та ін., 2007.

Автор:

Д.В. Дубина