Угруповання формації тонконога різнобарвного

(Poeta versicoloris)

Асоціації:

Волосистоковилово - різнобарвнотонконогова (Poetum (versicoloris) stiposum (capillatae)), низькоосоково - різнобарвнотонконогова (Poetum (versicoloris) caricosum (humilis)), пісковоперстачево - різнобарвнотонконогова (Poetum (versicoloris) potentillosum (arenariae)), подільськошиверекієво - різнобарвнотонконогова (Poetum (versicoloris) schivereckiosum (podolicae)), різнобарвнотонконогова чиста (Poetum versicoloris purum), середньопирійово - різнобарвнотонконогова (Poetum (versicoloris) elytrigiosum (intermediae)), скельноавринієво - різнобарвнотонконогова (Poetum (versicoloris) auriniosum (saxatilis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,4 - 15,4; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні.Переважно в Дністровському каньйоні та Кам’янецькому Придністров’ї, дуже рідко на Покутті (Тернопільська, Хмельницька, ІваноФранківська, Чернівецька області)

Фізико-географічні умови:

Угруповання формуються на вузьких карнизах скель та дуже крутих обривистих скелястих схилах різної експозиції з дерново-карбонатними малопотужними ґрунтами.

Біотоп:

Різнотравно-низькоосокові (Cirsio - Brachypodion) лучні степи з домінуванням осоки низької (Carex humilis), сеслерії Хейфлерова (Sesleria heufleriana), куцоніжки пірчастої (Brachypodium pinnatum); полиці, карбонатні екосистеми, розвиток яких спричинений геоморфологічними формами.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів травостою. Домінант - тонконіг різнобарвний (Poа versicolor) - занесений до ЧКУ. Співдомінанти - ковила волосиста (Stipa capillata) - занесена до ЧКУ, а шиверекія подільська (Schivereckia podolica) - до ЧКУ, ЄЧС, ЧК МСОП та Додатку І Бернськой конвенції.

Ботаніко-географічна значущість:

Рідкісні для України ендемічні петрофітностепові угруповання.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій переважно не диференційований на під’яруси, негустий (35-60%), заввишки 60 - 70 см. Крім едифікатора - тонконога різнобарвного - його формують ковила волосиста (1 - 25%), пирій середній (Elytrigia intermedia) (1 - 30%), перлівка трансільванська (Melica transsilvanica) (1-5%), костриця валіська (Festuca valesiaca) (1 - 5%), люцерна румунська (Medicago romanica) (1 - 5%), вероніка колосиста (Veronica spicata), віхалка гілляста (Anthericum ramosum), куцоніжка пірчаста, гадючник звичайний (Filipendula vulgaris) та інші. У деяких асоціаціях травостій має два під’яруси, нижній із яких формують перстач пісковий (Potentilla arenaria) (15 - 25%), маренка рожева (Asperula cynanchica), осока низька, цибуля гірська (Allium montanum), самосил гайовий (Teucrium chamaedrys) та с. паннонський (T. pannonicum), авринія скельна (Aurinia saxatilis), шиверекія подільська, чебрець Маршаллів (Thymus marschallianus).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Регульованої заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у НПП"Подільські Товтри", РЛП"Дністровський каньйон" (Тернопільська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Сприяння відновленню домінанта, організація моніторингу.

Джерела інформації:

Куковиця, 1973; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1998; Коротченко, 2004.

Автор:

І.А. Коротченко