Список літератури

 • Андрієнко Т.Л. Болота Горган // Укр. ботан. журн. – 1968. – 25, № 3. – С. 67– 72.
 • Андрієнко Т.Л. Шляхи розвитку боліт Українських Карпат // Там же. – 1971. – 28, №3. – С. 362–366.
 • Андриенко Т.Л. Типы болот Украинских Карпат // Типы болот СССР и принципы их классификации. – Л.: Наука, 1974. – С. 110–115.
 • Андрієнко Т.Л. Scheuchzeria palustris L. на Україні // Укр. ботан. журн. – 1975. – 39, № 5. – С. 617–623.
 • Андриенко Т.Л. Изменение флоры болот под влиянием мелиорации. Редкие виды флоры болот УССР // Изменение растительности и флоры болот УССР под влиянием мелиорации. – Киев: Наук. думка, 1982. – С. 49–97.
 • Андрієнко Т.Л. Рослинність заказника "Городницький" (Житомирське Полісся) // Укр. ботан. журн. – 1983. – 40, № 2. – С.107–111.
 • Андрієнко Т.Л., Винаєв Г.В. Поширення і еколого-ценотичні особливості Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. на Прип’ятському Поліссі // Там же.– 1978. – 35, № 4. – С. 367–370.
 • Андриенко Т.Л., Попович С.Ю. Современное состояние и охрана редких сообществ Cladium mariscus (L.) Pohl. и Schoenus ferrugineus L на Украине // Бот. журн. – 1986. – 71, № 4. – С. 557–561.
 • Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю. Рідкісні угруповання оліготрофних боліт України // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 2. – С. 60–64.
 • Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Своєрідне болото Західного Полісся з рясною хамедафною (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.) // Там же. – 1972. – 29, № 1. – С. 117–119.
 • Андрієнко Т.Л., Прядко О.І.Рослинний світ проектованого Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного парку // Дермансько-Мостівський регіональний ландшафтний парк: проблеми становлення. – К.: Карбон Лтд, 2001. – С. 74– 81.
 • Андриенко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны. – Киев: Наук. думка, 1983. – 206 с.
 • Андрієнко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М. Лісова рослинність території запроектованого Мезинського природного парку // Укр. ботан. журн. – 1982. – 39, № 2. – С. 74–81.
 • Андриенко Т.Л., Попович С.Ю., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Полесский государственный заповедник. Растительный мир. – К.: Наук. думка, 1986. – 208 с.
 • Афанасьєв Д.Я. Геоботанічний нарис нижньодніпровських плавнів // Укр. ботан. журн. – 1951. – 8, № 2. – С. 3–23.
 • Афанасьєв Д.Я. Прибережно-водна рослинність верхнього та середнього Дніпра і водойм його заплави // Там же. – 1966. – 23, № 1. – С. 87–92.
 • Балашов Л.С. Плавун щитолистий (Nymphoides peltata (S. Gmel.) Kuntze) та асоціації з його участю у водоймах верхів’їв Південного Бугу // Там же. – 1969. – 26, № 2. – С. 72–74.
 • Балашов Л.С. Ялівець звичайний (Juniperus communis L.) в лісах Поліського заповідника та його фітоценотична роль // Там же. – 1974. – 31, №4. – С. 525–528.
 • Балашов Л.С., Семеніхін В.І., Семеніхіна К.А., Дубина Д.В. Поширення видів роду Myriophyllum L. на Україні, їх екологія і ценологія // Там же. – 1980. – 34, № 6. – С. 30–35.
 • Барановский Б.А. Растительность руслового равнинного водохранилища (на примере Запорожского водохранилища). – Днепропетровск: Изд-во Днепропетров. ун-та, 2000. – 169 с.
 • Барбарич А.І. Поширення рододендрона жовтого на Українському Поліссі та можливості господарського його використання // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, №2. – С. 56–60.
 • Барбарич А.І. Флора і рослинність Полісся Української РСР // Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. – К: Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1955. – С. 269–319.
 • Барбарич А.І. Рододендрон жовтий – релікт третинної флори на Українському Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1962. – 19, №2. – С. 30–39.
 • Бачурина Г.Ф., Брадіс Є.М. Нові місцезнаходження альдрованди на Україні // Там же. – 1958. – 15, № 4. – С. 97–98.
 • Бедей М.И. Овсяничники (Festucetea) Украинских Карпат и их экологобиологическая характеристика: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Киев, 1967. – 29 с.
 • Бережной И.В. Макрофиты Шацкого природного комплекса и особенности их экологии // Тез. докл. І Всесоюзн. конф. по высш. водн. и прибрежноводн. растениям (Борок, 7-9 сент. 1977). – Борок, 1977. – С. 45–46.
 • Берко Й.М. Фітоценотичний нарис смерекових лісів (Рісееtа abietis) на Горганах // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, №5. – С. 608–613.
 • Білик Г.І. Низинні засолені луки північної частини лівобережжя Середнього Придніпров’я // Там же. – 1957. – 14, № 2. – С. 3–12.
 • Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів України. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 300 с.
 • Білик Г.І. Лучні степи // Рослинність УРСР. Степи, кам’яні відслонення, піски. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 33–84.
 • Білик Г.І. Гірськокримські лучні степи // Там же, 1973а. – С. 84–94.
 • Білик Г.І. Різнотравно-типчаково-ковилові степи // Там же, 1973б. – С. 94– 170.
 • Білик Г.І. Пустельні степи // Там же, 1973в. – С. 229–240. Білик Г.І. Європейсько-Азіатська степова область // Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 195–262.
 • Билык Г.И., Лавренко Е.М. Типчаково-ковыльные (бедноразнотравные) степи // Растительность европейской части СССР. – Л.: Наука, 1980. – С. 242–245.
 • Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинність ділянки Північного новоасканійського заповідного степу на першому році після припинення випасання // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 216–222.
 • Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинний покрив абсолютно заповідної ділянки Хомутовського степу // Там же. – 1971. – 28, № 3. – С. 337–342.
 • Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинний покрив Провальського степу УРСР // Там же. – 1971а. – 28, № 4. – С. 443–449.
 • Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинний покрив Стрільцівського степу УРСР // Там же. – 1971б. – 28, № 5. – С. 613–617.
 • Білик Г.І., Ткаченко В.С. Сучасний стан рослинного покриву заповідника Михайлівська цілина на Сумщині // Там же. – 1972. – 29, № 6. – С. 696–702.
 • Білик Г.І., Ткаченко В.С. Нові відомості про ліси з участю Quercus pubescens Willd. в Одеській області // Там же. – 1978. – 35, № 1. – С. 15–18.
 • Богайчук Р.С., Куковиця Г.С. Степова рослинність Західного Поділля // Там же. – 1969. – 26, № 5. – С. 17–21.
 • Бойко М.Ф., Бойко П.М., Лічилкіна Н.А. та ін. Про нову знахідку Betula borysthenica Klok. у пониззі Південного Бугу // Там же. – 2005. – 62, №3. – С. 396–397.
 • Брадіс Є.М. Рослинний покрив боліт УРСР // Рослинність УРСР. Болота. – К.: Наук. думка, 1969. – С. 34–133.
 • Брадіс Є.М., Андрієнко Т.Л. Поліська підпровінція // Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 73–136.
 • Брадис Е.М., Балашев Л.С. Болота Западной Подолии // Природа болот и методы их исследований. – Л.: Наука, 1967. – С. 43–46.
 • Брадіс Є.М., Зап’ятова О.О. Високогірна рослинність // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 137–210.
 • Буняк В.И. Леса формации Fageta sylvaticae cеверо-восточного макросклона Украинских Карпат (генезис, флористическая и фитоценотическая структура, задачи охраны): Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Киев, 1986. – 14 с.
 • Бутейко А.И. Сосново-буковые леса запада УССР: Автореф. дисс. … канд. с-х. наук. – Львов, 1975. – 28 с.
 • Вакаренко Л.П., Дідух Я.П. Рослинність запроектованого заказника "Дубки"// Укр. ботан. журн. – 1985. – 42, № 1. – С. 61–65.
 • Вакаренко Л.П., Дубина Д.В. Раритетний фітоценофонд чагарникової, чагарничкової та трав’янистої рослинності півдня України // Чорноморськ. ботан. журн. – 2006. – 2, № 1. – С. 108–115.
 • Вакаренко Л.П., Мосякін С.Л. Характеристика рослинного покриву пропонованого регіонального ландшафтного парку "Надбердянський степ" // Зб. наук. праць "Фальцфейнівські читання". Вип.3. – Херсон: Айлант, 1999. – С. 27–29.
 • Вакаренко Л.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Растительность Предгорного Крыма и его ботанико-географическое районирование // Ботан. журн. – 1987. – 71, № 1. – С. 39–48.
 • Вакаренко Л.П., Мовчан Я.І., Турута О.Є. Рослинні раритети середньої течії р. Берди // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 5. – С. 598–603.
 • Вакаренко Л.П., Мосякін С.Л., Генов А.П. Наукове обґрунтування необхідності створення міжрегіонального ландшафтного парку "Надбердянський степ" (Північне Приазов'я) // Заповідна справа в Україні. – 2000. – Т.6. – С. 17–27.
 • Виноградов Н.П., Голицын С.В., Доронин Ю.А. Донское Белогорье – новый район сниженных Альп Среднерусской возвышенности // Ботан. журн. – 1960. – 45, № 4. – С. 524–532.
 • Гадач Е., Стойко С., Тасенкевич Л., Террай Я., Бураль М. Нотатки про флору і рослинність ботанічного резервату "Стінка" (Біосферний заповідник "Східні Карпати") // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 105–111.
 • Генов А., Ілляшенко І., Мовчан Я., Ткаченко В. Кальміуський заповідник – ще один крок до порятунку степів // "Ойкумена" / Укр. еколог. вісник. – 1991. – №1. – С. 73–79.
 • Голубець М.А. Темнохвойні ліси // Рослинність УРСР. Ліси. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 84–137.
 • Голубець М.А. Ареал ялини европейської (Picea abies (L.) Karst) в Европі // Укр. ботан. журн. – 1972. – 29, № 4. – С. 439–445.
 • Голубець М.А. Східнокарпатська гірська підпровінція (крім Самбірсько-ІваноФранківського округу) // Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 18-48.
 • Голубець М.А. До питання про національну Зелену книгу // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №3. – с. 422-432.
 • Голубец М.А., Малиновский К.А. Классификация растительности Украинских Карпат // Проблемы ботаники. Т. 2. Вопросы ценологии, географии, экологии и использования растительного покрова СССР. – Л.: Наука, 1969. – С. 237-254.
 • Голубец М.А., Стойко С.М. Редкие и уникальные фитоценозы в Угольском заповедном массиве // Заключ. отчет научно-исслед. работы, 1979, № 801. – Киев, Ин-т ботаники УССР.
 • Голубец М.А., Стойко С.М. Разработка научных основ охраны редкостных и исчезающих фитоценозов в лесной зоне УССР // Заключ. отчет научноисслед. работы, 1989, № 1083. – Киев, Ин-т ботаники АН УССР.
 • Горбик В.П., Андрієнко Т.Л. Болота Чивчин // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 3. – С. 40-44.
 • Гордиенко И.И. Олешские пески и биогеоценотические связи в процессе их зарастания. – Киев: Наук. думка, 1969. – 247 с.
 • Горохова З.Н., Солодкова Т.І. Ліси Радянської Буковини. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 215 с.
 • Горохова З.Н., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси лівобережного Придністров’я центральної частини Поділля та шляхи підвищення їх продуктивності // Мат-ли наук. конф. по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля. – Львів. – 1967. – Вип. 2. – С. 23-27.
 • Григора І.М. Ялинові ліси пониззя водозбору р. Стиру // Укр. ботан. журн. – 1960. – 17, № 6. – С. 68-75.
 • Григора І.М. Еколого-фітоценотичні властивості Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. на Українському Поліссі // Там же. – 1984. – 41, № 6. – С. 24
 • 28. Гринь Ф.О. Дубові ліси // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.:
 • Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 23-34.
 • Гринь Ф.О. Хвойні ліси // Там же., 1954а. – С. 61-80.
 • Гринь Ф.О. Дубові та широколистяно-дубові ліси // Рослинність УРСР. Ліси. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 194-328.
 • Гринь Ф.О. Рослинність крейдяних відслонень // Рослинність УРСР. Степи, кам’яні відслонення, піски. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 336-356.
 • Дейнека А.М., Мілкіна Л.І., Приндак В.П. Ліси національного природного парку "Сколівські Бескиди". – Львів: Сполом, 2006. – 176 с.
 • Денисюк З., Стойко С. Міжнародний Польсько-словацько-український біосферний резерват "Східні Карпати" // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 3. – С. 96-113.
 • Дидух Я.П. Флора, фитоценотическая характеристика и динамика буковых лесов Горного Крыма // Ботан. журн. – 1985. – 70, № 9. – С. 1157-1166.
 • Дидух Я.П. Растительный покров Горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). – Киев: Наук. думка, 1992. – 256 с.
 • Дідух Я.П. Гірські бори (Erico-Pinetea Horvat 1959) України // Рослинність хвойних лісів України / Матеріали робочої наради (Київ, листопад 2003). – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – С. 43-79.
 • Дідух Я.П. Якою ж бути Зеленій книзі України? // Укр. ботан. журн.– 2006.– 63, №. 3. – С. 432-439.
 • Дідух Я.П., Вакаренко Л.П. Порівняльний аналіз синтаксонів флористичної класифікації степів і томілярів Гірського Криму // Там же. – 1984. – 41, № 3. – С. 11-23.
 • Дідух Я.П., Коротченко І.А. Класифікація степової рослинності Покуття // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 2000. – Сер. А, вип. 1 (16). – С. 3-15.
 • Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ковиловий степ Чигини (Крим) // Укр. ботан. журн. – 1980. – 37, № 4. – С. 79-84.
 • Дидух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карадагский государственный заповедник: растительный мир. – Киев: Наук. думка, 1982. – 152 с.
 • Дідух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Класифікація екосистем – імператив національної екомережі (ECONET) України // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 4. – С. 393-403.
 • Дідух Я.П., Єременко Л.П., Куковиця Г.С., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Рослинність Лисої гори (Івано-Франківська обл.) // Укр. ботан. журн. – 1982. – 39, № 5. – С. 88-92.
 • Дидух Я.П., Еременко Л.П., Куковица Г.С., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Крупномасштабная геоботаническая карта как модель для изучения антропогенных сукцессий растительности (на примере карты урочища "Городище" в Западной Подолии) // Геоботаническое картографирование. – Л.: Наука, 1984. – С. 25-33.
 • Дідух Я.П., Плюта П.Г., Каркуцієв Г.М. Екологічні режими фітоценозів на межі: Волинське Плато – М. Полісся – Кременецькі гори (Рівненська обл., Україна) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 5. – С. 23-34.
 • Дідух Я.П., Ткаченко В.С., Плюта П.Г. та ін. Порівняльна оцінка фіторізноманітності заповідних степових екосистем України з метою оптимізації режимів їх охорони. – К., 1998. – 75 с.
 • Дідух Я.П., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Коротченко І.А. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Рівненської АЕС // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 2. – С. 126-134.
 • Доронин Ю.А. Меловые боры Среднерусской возвышенности и Донецкого кряжа (В связи с пробл. их происхождения и использ. для облесения меловых обнажений): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Воронеж, 1973. – 21 с.
 • Дубина Д.В. Поширення, фітоценологія та продуктивність лататтєвих у водосховищах Дніпровського каскаду // Укр. ботан журн. – 1973. – 30, № 6. – С. 694-702.
 • Дубина Д.В. Ценози лататтєвих на Україні // Там же. – 1974. – 31, № 5. – С. 694-702.
 • Дубина Д.В. Поширення, екологія та ценологія Marsilea quadrifolia L. на Україні // Там же. – 1981. – 38, № 1. – С. 27-32.
 • Дубына Д.В. Кувшинковые Украины. – Киев: Наук. думка, 1982. – 229 с.
 • Дубына Д.В. Распространение, экология и ценология Trapa natans L. (Trapaceae) на Украине // Ботан. журн. – 1982а. – 67, № 5. – С. 659-667.
 • Дубина Д.В. Рослинність придунайських озер та її охорона // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 6. – С. 77-81.
 • Дубина Д.В. Рослинність долини Дунаю та її геоботанічне районування (в межах СРСР) // Там же. – 1991. – 48, № 3. – С. 55-60.
 • Дубина Д.В. Вища водна рослинність. Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (Eleocharition acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritimi) / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Рослинність України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 412 с.
 • Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл) // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 2. – С. 126-142.
 • Дубина Д.В., Мороз С.А. Nymphoides peltata (S. Gmel.) Kuntze на Україні // Там же. – 1977. – 34, № 4. – С. 398-402.
 • Дубина Д.В., Семеніхіна К.А. Trapa natans L. на р. Десні // Там же. – 1978. – 35, № 4. – С. 371-374.
 • Дубина Д.В., Чорна Г.А. Рід Potamogeton L. у флорі України // Там же. – 1987. – 44, № 5. – С. 90-99.
 • Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Плавни Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1989. – 272 с.
 • Дубина Д.В., Чорна Г.А., Боримська Є.В. Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. на Україні // Укр. ботан. журн. – 1985. – 42, № 1. – С. 56-61.
 • Дубына Д.В., Гейны С., Гроудова З. и др. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды. – К.: Наук. думка, 1993. – 434 с.
 • Дубина Д.В., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Жмуд О.І., Захарова Т.А., Тимошенко П.А. Рослинність дельти Кілійського гирла Дунаю. І. Водна рослинність. Клас Lemnetea // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 2000. – Сер. А, вип. 1 (16). – С. 28-38.
 • Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Нойгойзлова З. та ін. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritimi, Festuco-Puccinellitea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi. / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Рослинність України. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 315 с.
 • Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Жмуд О.І. та ін. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 459 с.
 • Дубина Д.В., Устименко П.М., Гамор Р.Д. Долина нарцисів в аспекті сучасних фітоценотичних досліджень // Зелені Карпати. – 2006. – № 1-2. – С. 26-30.
 • Заверуха Б.В. Нарис рослинності Кременецьких гір // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 81-104.
 • Заверуха Б.В. Новий локалітет рідкісної для Радянського Союзу формації Festuceta pallentis з Подільської височини // Укр. ботан. журн. – 1978. – 35, № 1. – С. 42-45.
 • Заповідні перлини Хмельниччини. / Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – Хмельницький: ПАВФ "Інтрада", 2006. – 220 с.
 • Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Ю.Р. ШелягаСосонка – Киев: Наук. думка, 1987. – 216 с.
 • Зелена книга України: якою їй бути? / Під заг. ред. академіка НАН України Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К: Академперіодика, 2003. – 35 с.
 • Зеров К.К. Прибережна та водна рослинність пониззя Дніпра // Пониззя Дніпра, його біологічні та гідрологічні особливості. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 3-11.
 • Зеров К.К. Водная растительность Килийской дельты Дуная // Тр. Ин-та гидробиологии АН УССР. – 1961. – № 36. – С. 37-48.
 • Зеров К.К. Растительность придунайских лиманов // Там же. – 1961а. – № 36. – С. 210-221.
 • Зеров К.К. Рослинність Дніпровсько-Бузького лиману і можливий вплив на неї забирання дніпровської води // Дніпровсько-Бузький лиман. – Київ, 1971. – С. 70-75.
 • Зеров К.К. Формирование растительности и зарастание водохранилищ Днепровского каскада. – Киев: Наук. думка, 1976. – 142 с.
 • Зиман С.М., Івашин Д.С., Хархота Г.І. Сучасний стан природної рослинності Білого яру (Донецька обл., Амвросієвський р-н, окол. с. Білоярівка) // Укр. ботан. журн. – 1972. – 29, № 4. – С. 476-481.
 • Злаки Украины: Аналитико-морфологический, картосистематический и эколого-фитоценотический обзор / Ю.Н. Прокудин, А.Г. Вовк, О.А. Петрова и др. – К.: Наук. думка, 1977. – 518 с.
 • Зуб Л.М., Карпова Г.О. Рідкісні види водяних рослин та умови їх збереження у Шацькому національному природному парку // Шацький національний природний парк: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. – Світязь, 2004. – С. 63-65.
 • Ілляшенко І.І., Мовчан Я.І. До обґрунтування необхідності створення національного парку "Меотида" // Укр. еколог. вісн. "Ойкумена" – 1991. – №6 – С. 19-20.
 • Карпова Г.О., Зуб Л.М. Загроза збереженню різноманіття водяної флори Шацьких озер в умовах сучасного антропогенного навантаження // Шацький національний природний парк: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. – Світязь, 2004. – С. 71-72.
 • Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. / Під наук. ред. д.б.н. С.Ю. Поповича. – Київ: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.
 • Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та ін. Природний заповідник "?ор?ани". Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.
 • Ковальчук С.І., Кльоц О.М. Рослинність заказника "Городоцька дача" (Хмельницька обл. України) // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 137-144.
 • Козій Г.В., Стойко С.М. Матеріали до вивчення рослинності Свидовецьких гір // Укр. ботан. журн. – 1958. – 15, № 3. – С. 37-48.
 • Колесников Б.П., Семенова-Тян-Шанская А.М., Стойко С.М., Тихомиров В.Н. Актуальные вопросы охраны растительного мира // Ботан. журн. – 1974. – 59, №10. – С. 1536-1546.
 • Коломійчук В.П. Флористична та ценотична різноманітність островів північнозахідного узбережжя Азовського моря та Сиваша: Автореф. дис. ...канд. біол. наук. – Київ. 2002. – 20 с.
 • Комендар В.І. Соснове криволісся хребта Чорногора в Східних Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1954. – 11, № 3. – С. 67-80.
 • Комендар В.И. Растительность горного хребта Черногора в Восточных Карпатах и ее значение в народном хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Киев, 1954а. – 16 с.
 • Комендар В.І. Нові дані щодо класифікації та розвитку угруповань жерепняків (Mugeta) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1960. – 17, № 6. – С. 76-84.
 • Комендар В.И. О сообществе Curvuletum в Украинских Карпатах // Науч. докл. высш. школы. Биол. науки. – 1964. – 2. – С. 124-127.
 • Комендар В.И. Долина нарциссов // Карпатские заповедники. – Ужгород: Карпаты, 1966. – С. 54-58.
 • Комендар В.И. Форпосты горных лесов. – Ужгород: Карпаты, 1966а. – 205 с.
 • Комендар В.І. Водна і прибережно-водна рослинність у водоймах Ужгородського та Берегівського районів // Про охорону природи Карпат. – Ужгород: Карпати, 1973. – С. 31-40.
 • Комендар В.И., Кричфалушій В.В. Эколого-ценотические особенности и вопросы охраны Narcissus angustifolius Curt. в Украинских Карпатах // Бюл. Москов. о-ва испытателей природы. Отд. биол. – 1985. – 90, вып. 1. – С. 67-74.
 • Комендар В.І., Кричфалуший В.В. Поширення Narcissus angustifolius Curt. в Закарпатті та місце виду в системі роду Narcissus L. // Укр. ботан. журн. – 1987. – 41, №4. – С. 84-94.
 • Комендар В.І., Кричфалушій В.В. Оптимізація режиму охорони заповідних територій (на прикладі Долини нарцисів) // Екологічні основи оптимізації режиму охорони і використання природно-заповідного фонду / Міжн. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю Карпатського біосф. запов. (Рахів, 1115 жовтня 1993 р.) – Рахів, 1993. – С. 37-38.
 • Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Чуприна Т.Т., Хомяков М.Т. Луганский государственный заповедник. Растительный мир. – Киев: Наук. думка, 1988. – 188 с.
 • Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И. Остапко В.М. и др. Ботанико-географическая характеристика государственного ландшафтного заказника "Горы Артема" // Интродукция и акклиматизация растений. – 1990. – Вып. 14. – С. 82-87.
 • Корелякова І.Л. Водна рослинність русла і водойм додаткової системи верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 2. – С. 80-87.
 • Корелякова І.Л. Огляд вищої водної рослинності від Макошиного до гирла // Десна в межах України. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 87-94.
 • Корелякова И.Л. Растительность Кременчугского водохранилища. – Киев: Наук. думка, 1977. – 197 с.
 • Корелякова И.Л., Горбик В.П. Факторы, определяющие зарастание водохранилищ и основные закономерности этого процесса // Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ. – Киев, 1989. – С. 12-20.
 • Коротченко І.А. Степова рослинність південної частини національного природного парку "Подільські Товтри" // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 223. Біологія. – Чернівці: "Рута", 2004. – С. 197-221.
 • Косець М.І. Рослинність Козачо-Лагерської арени Нижньодніпров’я // Журн. Ін-ту ботан. АН УРСР. – 1936. – № 9. – С. 127-191.
 • Косець М.І. Букові ліси Західного Поділля // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 4, № 3/4. – С. 101-114.
 • Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області // Там же. – 1949. – 6, № 1 – С. 42-57.
 • Косець М.І. Букові ліси // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 41-61.
 • Косець М.І. Букові ліси // Рослинність УРСР. Ліси. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 137-178.
 • Косець М.І., Ткаченко В.С. Рослинність пісків // Рослинність УРСР. Степи, кам'янисті відслонення, піски. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 404-426.
 • Костильов О.В. Рослинність долини річки Інгул // Укр. ботан. журн. – 1986. – 43, № 3. – С. 72-76.
 • Костильов О.В. Рослинність запроектованого заповідника "Єланецький" // Там же. – 1987. – 44, № 2. – С. 77-81.
 • Костильов О.В. Рослинність схилів Куяльницького лиману // Там же. – 1987а. – 44, № 5. – С. 81-84.
 • Котенко Т.И., Ардамацкая Т.Б., Дубына Д.В. и др. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения // Вестник зоологии. Спецвыпуск. – 2000. – 240 с.
 • Котов М.І. Флора і рослинність крейдяних відслонень в Донецькому басейні та використання їх в сільському господарстві // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 21/22. – С. 221-241.
 • Котов М.І. Гірські соснові бори як проблема історичної ботанічної географії // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 6, № 1/2. – С. 53-59.
 • Кричфалушій В.В. Популяційна мінливість і внутрішньовидова диференціація Narcissus angustifolius Curt. у Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1986. – 43, № 4. – С. 31-34.
 • Кричфалушій В.В. Антекологія Narcissus angustifolius Curt. у Закарпатті // Там же. – 1987. – 44, № 4. – С. 48-51.
 • Кричфалуший В.В., Гендей В.И. Флора и растительность Долины нарциссов (Карпатский заповедник). ІІ. К таксономии сообществ Narcissus angustifolius Curt. // Редкол. Журн. "Биол. науки". – V, 1987. – С. 1-18. – Деп. в ВИНИТИ 30.10.87, № 8112-В.87.
 • Куземко А.А. Водна та повітряно-водна рослинність водойм нижньої течії річки Рось // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 5. – С. 569-577.
 • Кузярін О.Т. Раритетні рослини та фітоценози заплав Західного Бугу // Наук. зап. держ. природозн. музею. – Львів, 2001. – Т.16. – С. 87-102.
 • Куковиця Г.С. Реліктова формація вівсюнця пустельного (Helictotrichoneta desertori) на Поділлі // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 6. – С. 772-773.
 • Куковиця Г.С. Степова рослинність Дністровського каньйону на Поділлі та її флористичні особливості // Там же. – 1973. – 30, № 2. – С. 196-203.
 • Куковица Г.С. Реликтовые группировки миндаля низкого (Amygdalus nana L.) в Западной Подолии и необходимость их охраны // Вопр. физиол., биохим., цитол. и флоры Украины. – Киев: Наук. думка, 1974. – С. 23-25.
 • Куковица Г.С. Степная растительность Ополья и ее охрана // Актуальные вопросы современной ботаники. – Киев: Наук. думка, 1976. – С. 78-92.
 • Куковица Г.С., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Реликтовые группировки из Ephedra distachya L. и Amygdalus nana L. в Западной Подолии // Ботан. журн. – 1970. – 55, № 4. – С. 552-556.
 • Кучерявая Л.Ф. Реликты водной флоры Киевского водохранилища // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1985. – Вып. 12. – С. 37-41.
 • Лавренко Е.М. Ботанико-географические исследования между р. Миусом и р. Кальмиусом. – Ростов-на-Дону: Донполиграфбум, 1925. – 46 с.
 • Лавренко Е.М. Об охране ботанических объектов в СССР // Вопросы охраны ботанических объектов. – Л.: Наука, 1971. – С. 6-13.
 • Лавренко Е.М. Бореальная растительность лиманской группы болот и озер Среднего Донца // Проблемы биогеоценологии, геоботаники и ботан. географии. – Л.: Наука, 1973. – С. 125-155.
 • Лавренко Е.М. Европейские луговые степи и остепненные луга // Растительность европейской части СССР. – Л.: Наука, 1980. – С. 220-231.
 • Лавренко Є., Дохман Г. Рослинність Старобільських степів // Журн. біоботан. циклу ВУАН. – 1933. – № 4/6. – С. 23-133.
 • Лавренко Є., ПрянішніковО. Рослинність Нижньодніпровських (Олешківських) пісків та Південного району, що з ним межує (по дослідженню 1925 р.) // Мат-ли дослідж. ґрунтів України, секція ґрунтознавства. – 1926. – 4, вип. – С. 126-221.
 • Мазур Б.А. Угруповання з участю Tilia tomentosa Moench в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1988. – 45, №6. – С. 68-70.
 • Малиновський К.А. Рослинність високогір’я Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1980. – 230 с.
 • Малиновський К.А., Бережний І.В. Матеріали до вивчення чагарничкових та напівчагарничкових пустищ східних Карпат // Наук. зап. Природознавч. музею Львів. філіалу АН УРСР. – 1956. – 5. – С. 81-110.
 • Мельник В.І. Острівні ялинники Українського Полісся. – К.: Наук. думка, 1993. – 104 с.
 • Мельник В.І. Фітоценотичний аналіз місцезростань Daphne cneorum L. (Thymelaeaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 38 48.
 • Мілкіна Л.І. Осередки сосни звичайної (Pinus silvestris L.) на глибоких торфовищах в басейні р. Ломниці та їх охорона // Укр. ботан. журн. – 1974. – 31, № 2. – С. 245-247.
 • Милкина Л.И. Географические основы заповедного дела // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. – 1975. – № 6. – С.458-459.
 • Мілкіна Л.І. Ботанічні резервати і пам’ятки природи Івано-Франківської області // Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 142-193.
 • Мілкіна Л.І. Рідкісні листяні лісові угруповання Карпатського державного природного парку // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 4. – С. 10-14.
 • Мілкіна Л.І. Нові місцезнаходження Syringa josikaea Jacq. в Українських Карпатах // Там же. – 1985. – 42, № 1. – С. 77-78.
 • Мілкіна Л.І. Асоціації листяних лісів Українських Карпат // Там же. – 1987. – 44, № 6. – С. 36-38.
 • Мілкіна Л.І. Категоризація та закономірності поширення рідкісних природних хвойних лісових угруповань північно-східного макросхилу Українських Карпат // Там же. – 1990. – 47, № 1. – С. 75-80.
 • Мілкіна Л.І. Рідкісні листяні лісові угруповання північно-східного макросхилу Українських Карпат // Там же. – 1990а. – 47, № 3. – С. 73-75.
 • Мілкіна Л.І. Відновлення та охорона рідкісних рослин і рослинних угруповань Бескидського природного національного парку // Тез. доп. ІХ з’їзду Укр. ботан. т-ва. – К. : Наук. думка, 1992. – С. 151-152.
 • Мілкіна Л.І. Формація букові ліси (Fagetea sylvaticae) // Природа Карпатського національного парку –К. : Наук. думка, 1993. – С. 70-76.
 • Мілкіна Л.І. Мішані смерекові ліси // Там же, 1993а. – С. 91-99.
 • Милкина Л.И. Редкостные лиственно-лесные фитоценозы северо-восточного макросклона Украинских Карпат / Деп. в ГНТБ Украины 10.06. 1995. – № 1451. – 26 с.
 • Мілкіна Л.І. Фітоценози з сосною кедровою європейською (Pinus cembra L.) на північно-східному макросхилі Українських Карпат / Деп. в ДНТБ України 12.06.1997. – № 351. – 27 с.
 • Милкина Л.И., Стойко С.М. Карпатский государственный заповедник. Черногорский заповедный массив // Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии и Молдавии. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 65-76.
 • Мулярчук С.О. Рослинність Наддеснянської вододільної рівнини // Укр. ботан. журн. – 1965. – 22, № 2. – С. 56-63.
 • Мулярчук С.О. Сучасний стан природних лісостанів ялини європейської (Picea abies (L.) Karts.) на Лівобережному Поліссі // Там же. – 1966. – 23, № 3. – С. 111-116.
 • Мулярчук С.О. Рослинність Чернігівщини. – К.: Вища шк., 1970. – 211 с.
 • М’якушко В.К. Соснові ліси Карпат // Рослинність УРСР. Ліси. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 62-68.
 • М’якушко В.К. Грабово-букові ліси // Там же, 1971а. – С. 178-183.
 • М’якушко В.К. Класифікація соснових лісів України // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, № 3. – С. 283-290.
 • М’якушко В.К. Соснові ліси Малого Полісся // Там же. – 1978. – 35, № 3. – С. 284-290.
 • Мякушко В.К. Сосновые леса равнинной части УРСР. – Киев: Наук. думка, 1978а. – 255 с.
 • М’якушко В.К., Козьяков О.С. Сосново-рододендронові ліси Українського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, №2 – С. 32-35.
 • Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 548 с.
 • Орлов О.О. Степова рослинність Центрального Поділля та її антропогенні зміни // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, №6. – С. 7-12.
 • Остапко В.М.Продромус естественной растительности юго-востока Украины. – Донецкий ботан. сад, Донецк, 1995. – 142 с.
 • Осычнюк В.В. Степи и сельскохозяйственные земли на их месте // География растительного покрова Украины. – Киев: Наук. думка, 1980. – С. 158 214.
 • Осычнюк В.В., Билык Г.И., Ткаченко В.С. Растительный покров Хомутовской степи // Почвенно-биогеоценологические исследования в Приазовье. – М.: Наука, 1976. – Вып. 2. – С. 37-122.
 • Панова Л.С. Каменные Могилы // Почвенно-биогеоценологические исследования в Приазовье. – М.: Наука, 1976. – Вып. 2. – С. 134-168.
 • Перспективная сеть заповедных объектов Украины. / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. – Киев: Наук. думка, 1987. – 282 с.
 • Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту вод. госп-ва. – 1939. – Вип. 9. – С. 65-97.
 • Поварніцин В.О. Лісова рослинність поліської частини Ровенської області // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 51-63.
 • Поварніцин В.О. Ліси Українського Полісся. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959.– 208 с.
 • Поварніцин В.О. Світлохвойні ліси // Рослинність УРСР. Ліси. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 18-62.
 • Поварніцин В.О. Ліси з сосни звичайної в Криму. Ліси з сосни кримської. Ялівцеві ліси та ялівцеві зарості Криму // Там же, 1971а. – С. 68-81.
 • Поплавская Г.И. К растительности Чатырдага // Журн. Руск. ботан. о-ва. – 1930. – 15, № 1/2. – С. 93-137.
 • Попович С.Ю. Синфітосозологія лісів України. – К.: Академперіодика, 2002. – 228 с.
 • Попович С.Ю., Устименко П.М. Ценотична організація Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1997.– 54, № 4. – С. 384-387.
 • Попович С.Ю., Устименко П.М. Синфітосозологічна оцінка лісоценофонду України // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 315-323.
 • Привалова Л.А. Растительный покров нагорий Бабугана и Чатырдага. Общее заключение по всему Крымскому нагорью // Тр. Никит. ботан. сада. – 1958. – 28. – С. 3-203.
 • Протопопова В.В. Крейдяний бір на горах Артема і необхідність його охорони // Охороняйте рідну природу. – К.: Урожай, 1964. – С. 80-86.
 • Прядко О.І. Нові дані про фіторізноманіття заказників Волинської області // Шацький національний природний парк: Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. – Світязь, 2004. – С. 66-67.
 • Семеніхіна К.А. Водна рослинність р. Десни та водойм її заплави в межах УРСР // Укр. ботан. журн. – 1982. – 39, № 2. – С. 57-62.
 • Смик Г.К. Відтворення і збільшення природних запасів Viburnum opulus L. на Житомирському Поліссі // Там же. – 1975. – 32, № 3. – С. 352-358.
 • Смык Г.К. Реликтовый скальнодубово-кадиловый лес на СловечанскоОвручском кряже (Центральное Полесье) // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1984. – С. 1922.
 • Смык Г.К., Бортняк Н.Н. Дубово-рододендровые леса Querceta (petraeae) rhododendrosa (lutei) на Словечанско-Овручском кряже (Украина, Центральное Полесье) // Ботан. журн. – 1984. – 69, №4. – С. 525-527.
 • Смирнова-Гараева Н.В. Водяной орех на Днестре // Охрана природы Молдавии. – 1972. – Вып. 2. – С. 126-130.
 • Смирнова-Гараева Н.В. Прибрежно-водная растительность низовья Днестра // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1972а. – № 2. – С. 18-24.
 • Смирнова-Гараева Н.В. Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 128 с.
 • Соколовський О.І. До характеристики флори Дніпровських плавнів // Зап. Київ. вет.-зоотехн. ін-ту. – 1927. – 4. – С. 159-190.
 • Соломаха В.А., Якушенко Д.М., Крамарець В.О. та ін. Національний природний парк "Сколівські Бескиди". Рослинний світ. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.
 • Стеценко М.П., Яременко Л.П., Парфенюк В.А. та ін. Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природнозаповідного фонду України різних категорій. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 56 с.
 • Стойко С.М. О распространении реликтовых и эндемичных древесных и кустарниковых видов в Украинских Карпатах // Второе совещ. по вопросам изуч. и освоен. флоры и растительности высокогорий. – Л., 1961. – С. 1417.
 • Стойко С.М. Заповідники та пам’ятки природи Українських Карпат. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – 142 с.
 • Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат та їх типологічна класифікація // Природні умови та природні ресурси Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1968. – С. 21-33.
 • Стойко С.М. Дубовые леса Карпатской горной системы: Автореф. дисс. ... д-ра биол. наук. – Киев, 1969. – 55 с.
 • Стойко С.М. Природне поширення липи пухнастої (Tilia tomentosa Moench) в Українських Карпатах // Тез. доп. V з'їзду Укр. ботан. т-ва. – Ужгород, 1972. – С. 144-145.
 • Стойко С.М. Карпатам зеленіти вічно. – Ужгород: Карпати, 1977. – 172 с.
 • Стойко С.М. Флора і рослинність міждержавного заповідного масиву Кременець в східних Бескидах // Тез. доп. VІ з'їзду Укр. ботан. т-ва (м. Ужгород, 1977). – К.: Наук. думка, 1977а. – С. 322.
 • Стойко С.М. Ботанічні резервати та пам’ятки природи Закарпатської області // Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 79-142.
 • Стойко С.М. Рослинність // Природа Закарпатської області. – Львів: Вища школа, 1981. – С. 88-100.
 • Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 5-30.
 • Стойко С.М. Экологические основы охраны редких, уникальных и типичных фитоценозов // Ботан. журн. – 1983. – 68, № 11. – С. 1574-1583.
 • Стойко С.М. Экологические принципы охраны фитоценофонда Карпат и категоризация раритетных фитоценозов // Экол. кооп. инф. бюл. по пробл. "Охрана экосистем (биогеоценозов) и ландшафты". – Братислава, 1986. – С. 59-64.
 • Стойко С.М., Вантух М.С. Екологічні особливості фітоценозів CarpinetoAbieto-Quercetum roboris i Querceto roboris-Abietum, поширених у лісах Прикарпаття // Укр. ботан. журн. – 1988. – 45, № 5. – С. 75-80.
 • Стойко С.М., Тасенкевич Л.О. Карпатский государственный заповедник. Угольский буковый заповедный массив // Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии и Молдавии. – Киев: Наук. думка, 1980. – С. 163-174.
 • Стойко С.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Раритетний фітоценофонд України та концепція національної Зеленої книги // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 5. – С. 611-623.
 • Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Жижин М.П. та ін. Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. – К. : Наук. думка, 1980. – 264 с.
 • Стойко С.М., Милкина Л.И., Тасенкевич Л.А., Жижин Н.П. Карпаты и Прикарпатье // Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии и Молдавии. – Киев: Наук. думка, 1980а. – С. 163-174.
 • Стойко С.М., Тасєнкевич Л.О., Мілкіна А.І. Флора і рослинність Карпатського заповідника. – К.: Наук. думка, 1982 – 220 с.
 • Стойко С.М., Жижин М.П., Кагало О.О. Флороценотична структура та охорона раритетних лісів Pineto-Fageta Sylvaticae на північно-східній межі поширення // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, №3. – С. 68-73.
 • Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михайлик С. Заповідні екосистеми Карпат. – Львів: Вид-во "Світ", 1991. – 248 с.
 • Стойко С.М., Надорожняк О.Я., Мазур Б.А., Кулешко М.П.Еколого-фітоценотична характеристика модриново-кедрового резервату "Кедрина" в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 4. – С. 528-536.
 • Стойко С.М, Мілкіна Л.І., Ященко П.Т. та ін. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна "Зелена книга"). – Львів: "Поллі", 1998. – 190 с.
 • Тасєнкевич Л.О. Унікальне для України угруповання букового липняка сеслерієвого в Угольському заповіднику на Закарпатті // Укр. ботан. журн. – 1975. – 32, №2. – С. 220-222.
 • Тасенкевич Л.А. Геоботаническая характеристика растительности Угольского тиссово-букового заповедника в Закарпатье // Актуальные вопросы современной ботаники. – Киев: Наук. думка, 1976. – С. 146-157.
 • Ткаченко В.С. Сучасний стан рослинного покриву Успенівського степу та прилеглої території заповідника "Асканія-Нова" // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, №1. – С. 107-111.
 • Ткаченко В.С. Типчаково-ковилові степи // Рослинність УРСР. Степи, кам’яні відслонення, піски. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 170-229.
 • Ткаченко В.С. Структура рослинного покриву заповідника "Провальський степ" за даними крупномаштабного геоботанічного картування // Укр. ботан. журн. – 1980. – 37, № 6. – С. 20–26.
 • Ткаченко В.С. Изучение особенностей резерватных сукцессий Стрельцовской степи по материалам периодического картирования // Геобот. картографирование. – Л.: Наука, 1989. – С. 47-61.
 • Ткаченко В.С. Фітоценотичний моніторинг резерватних сукцесій в Українському степовому природному заповіднику. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 184 с.
 • Ткаченко В.С., Генов А.П. Ценотична структура заповідника "Крейдова флора" (Донецька обл.) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 1. – С. 44-51.
 • Ткаченко В.С., Лисенко Г.М. Фітоіндикація змін екологічних факторів, що супроводжують сукцесію аренних фітоценокомплексів Нижньодніпров’я // Там же. – 1998. – 55, № 3. – С. 234-244.
 • Ткаченко В.С., Парахонська Н.О. Флороценотичне обґрунтування організації нової пам’ятки природи на крейдяних відслоненнях Старобільщини // Там же. – 1985. – 42, № 2. – С. 6-10. ,52степу за даними фітоценологічного моніторингу // Там же. – 1995. –
 • Ткаченко В.С., Уманець О.Ю. Фітоценотична характеристика Солоноозерної ділянки Чорноморського заповідника (Херсонська обл.) // Там же. – 1993. – 50, № 2. – С. 14-23.
 • Ткаченко В.С., Чуприна Т.Т. Зміни в рослинному покриві Стрільцівського № 2. – С. 252-259.
 • Ткаченко В.С., Генов А.П., Мовчан Я.І. Флороценотична характеристика Криволуцького кретофітного степу на Донбасі та необхідність його заповідання // Там же. – 1987. – 44, № 4. – С. 70-75.
 • Ткаченко В.С., Лисенко Г.М., Маяцький Г.Б. та ін. Структурні зміни фітоценокомплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника за даними періодичного картографування // Там же. – 1997. – 54, № 3. – С. 232-239.
 • Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Генов А.П. та ін. Український природний степовий заповідник. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.
 • Ткаченко В.С., Генов А.П., Лиманський С.В. Основні зміни в рослинному покриві "Крейдової флори" за 10 років заповідання // Укр. ботан. журн. – 2002. – 59, № 5. – С. 562-568.
 • Ткачик В.П. Різноманіття фітоценозів соснових суборів з участю Fagus sylvatica L. в заповіднику "Розточчя", їх генез і проблема збереження. // Проблема становлення і функціонування новостворених заповідників: Матли науково-практичної конференції (Гримайлів, 12-13 червня, 1995) – Гримайлів, 1995. – С. 239-241.
 • Ткачик В.П. Рослинність заповідника "Розточчя". Класифікація методом Браун-Бланке. – Львів: НТШ, 1999. – 198 с.
 • Удра І.Х. Знахідка Cotinus coggygria Scop. на Мошногірському кряжі // Укр. бот. журн. – 1983. – 40, № 1. – С. 98-101.
 • Український природний степовий заповідник. Рослинний світ. / Під ред. Я.П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.
 • Уманец О.Ю. Фитоценотическая характеристика сообществ с участием Puccinellia syvaschica Bilyk на территории Черноморского биосферного морского заповедника // Заповідна справа в Україні. – 2000. – Т.6, вип. 1-2. – С. 14-16.
 • Устименко П.М. Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.05 / Інститут ботаніки НАНУ. – К., 2005. – 37 с.
 • Устименко П.М., Попович С.Ю. Продромус рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 3. – С. 414-419.
 • Устименко П.М., Попович С.Ю. Висотна диференціація рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Там же. –1995а. – 52, № 5. – С. 703-706.
 • Устименко П.М., Дубина Д.В., Попович С.Ю., Вакаренко Л.П. Зелена книга України: дискусійні питання і реальність // Там же. – 2006. – 63, №3.– С. 440-447.
 • Устименко П.М., Дубина Д.В., Гамор Ф.Д. Рослинність заповідного масиву "Долина нарцисів": сучасний стан та динамічні тенденції // Там же. – 2007. – 64, № 2. – С. 195-205.
 • Фельбаба-Клушина Л.М. Фітоценотична характеристика та охорона угруповань Syringa josikaea Jacq. (Oleaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62. № 4. – С. 484-495.
 • Фельбаба-Клушина Л.М Флористико-фітоценотична характеристика та охорона угруповань з Carex paniculataL. (Cyperaceae) у басейні р. Латориці (Українські Карпати) // Екологія та ноосферологія. – 2007. – 18, № 1-2. – С. 51-57.
 • Фельбаба-Клушина Л.М., Бізіля К.М. План дій щодо поліпшення збереження бузку угорського (Syringa josikaea Jacq. (Oleaceae)) в Карпатах // Плани заходів щодо збереження популяцій флори та фауни, що занесені до
 • Червоної книги України та міжнародні Червоні переліки. – Харків: "Райдер", 2006. – С. 40-44.
 • Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2006.– 316 с.
 • Чинкина Т.Б. Редкие растительные сообщества устьевой области Днепра: современное состояние и организация их охраны // Вісн. Луганськ. держ. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Біол. науки. – Луганськ, 2001. – № 11(43). – С. 111-120.
 • Чорна Г.А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 184 с.
 • Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М. та ін. Національний природний парк "Вижницький". Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.
 • Шалыт М.С. Растительность степей Аскании-Нова // Тр. Крым. пед. ин-та. – 1938. – 7. – С.45-129.
 • Шалыт М.С. Материалы к познанию растительности Нижнего Приднепровья // Тр. Крым. пед. ин-та. – 1939. – 8. – С. 12-46.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р. Формація дуба звичайного (Querceta roboris) рельєфного лісостепу України // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 3. – С. 356-361.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р. Фітоценотична класифікація формації Querceta roboris України // Там же. – 1971а. – 28, № 4. – С. 456-461.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубовые леса Подолии // Ботан. журн. – 1971б. – 55, №4. – С. 512-517.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція. – К.: Наук. думка, 1974. – 240 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р.Європейська широколистянолісова область, ЄвропейськоСибірська лісостепова область (Тернопільский округ), Поліська підпровінція (Луцько-Ровенський округ), Східнокарпатська гірська підпровінція (Самбірсько-Івано-Франківський округ) // Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 49-195.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Геоботанічне районування Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 1973. – 30, № 6. – С. 702-708.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андриенко Т.Л. Принципы и структура книги редких сообществ растительности Украины (Зеленой книги) // Тез. докл. VІІ делегат. съезда Всесоюзн. ботан. о-ва. – Л.: Наука, 1983. – С. 307.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Проблема охорони рідкісних рослинних угруповань України // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, №3. – С. 260-264.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Байрова Р.С. Нарис рослинності Подільського Покуття // Там же. – 1965. – 22, № 5. – С. 67-74.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Горохова З.Н. Дубові ліси Передкарпаття // Там же. – 1969. – 26, № 2. – С. 5-10.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Ялтинский горно-лесной государственный заповедник. Ботанико-географический очерк. – Киев: Наук. думка, 1980. – 184 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубына Д.В. Государственный заповедник "Дунайские плавни". – Киев: Наук. думка, 1984. – 284 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ємельянов І.Г. Концептуальні засади наукового розуміння біорізноманіття // Конвенція про біологічне розмаїття : громадська обізнаність і сучасність. – К.: Стилос, 1997. – С. 11-23.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Ємельянов І.Г. Концепція біорізноманіття в аспекті функціонування та охорони біосистем і ландшафтів // Біорізноманіття Карпатського заповідника. – К.: Інтерекоцентр, 1997а. – С. 478-495.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Курсон В.В. Рослинність "Холодного Яру" // Укр. ботан. журн. – 1979. – 36, № 1. – С. 67-72.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Курсон В.В. Приднепровская возвышенность // Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии и Молдавии. – Киев: Наук. думка, 1980. – С. 193-201.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Соломаха В.А. Нові синтаксони галофільної рослинності України // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 6. – С. 13-17.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Жижин М.П., Куковиця Г.С. Степова рослинність Львівської області // Там же. – 1975. – 32, № 5. – С. 630-638.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Куковица Г. С. Заказники и памятники природы (Горный Крым) // Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии и Молдавии. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 211-221.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Парфенов В.И., Чопик В.И. и др. Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии и Молдавии. – Киев: Наук. думка, 1980а. – 392 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Єрьоменко Л.П. та ін. Рослинність Касової гори (Опілля) Поділля // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 3. – С. 60-66.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Осычнюк В.В., Андриенко Т.Л. География растительного покрова Украины. – Киев: Наук. думка, 1982. – 286 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Молчанов Е.Ф. Государственный заповедник "Мыс Мартьян". – Киев: Наук. думка, 1985. – 260 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Дубына Д.В. и др. Продромус растительности Украины. – Киев: Наук. думка, 1991. – 269 с.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович С.Ю., Устименко П.М.Ценотична різноманітність // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – К.: Інтерекоцентр, 1997. – С. 114-162.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Устименко П.М. та ін. Лісова рослинність 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 3. – С. 250-256.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Дідух Я.П., Коротченко І.А. Трав’яниста рослинність 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС // Там же – 2000. – 57, № 4. – С. 380-386.
 • Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Вакаренко Л.П. Зелена книга України. Ліси. – К.: Наук. думка, 2002. – 225 с.
 • Шишова Є.І. Лісні асоціації району Львова і умови їх відновлення // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. – 1954. – 26, вип. 7. – С. 85-104.