Перелік рідкісних природних рослинних угруповань, які підлягають охороні

 • Угруповання балканськобукових лісів тисових (Fageta (sylvaticae ssp. moesiacae) taxosa (baccatae))
 • Угруповання букових лісів тисових та ялицево-букових лісів тисових (Fagetа (sylvaticae) taxosа (baccatae), Abieto (albae)-Fagetа (sylvaticae) taxosа (bacсatae))
 • Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої листовика сколопендрового (Fagetа sylvaticae з домінуванням Phyllitis scolopendrium)
 • Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Fagetа sylvaticae з домінуванням Lunaria rediviva)
 • Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Fagetа sylvaticae з домінуванням Scopolia carniolica)
 • Угруповання звичайногоробиново-букових лісів (Sorbeto (aucupariaе)- Fagetа (sylvaticae))
 • Угруповання звичайнососново-букових лісів та грабово-звичайнососново- букових лісів (Pineto (sylvestris)-Fagetа (sylvaticae), Carpineto (betuli)- Pineto (sylvestris)-Fagetа (sylvaticae))
 • Угруповання широколистолипово-букових лісів (Tilieto (platyphyllae)- Fagetа (sylvaticae))
 • Угруповання високоялівцевих рідколісь (Junipereta excelsae)
 • Угруповання смердючоялівцевих рідколісь (Junipereta foetidissimae)
 • Угруповання дрібноплодосуничникових рідколісь (Arbuteta andrachnis)
 • Угруповання звичайнодубових лісів з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Querceta roboris з домінуванням Scopolia carniolica)
 • Угруповання австрійськодубово-скельнодубових лісів (Querceto (austriacae)- Quercetа (petraeae))
 • Угруповання білоцвітоясенево-скельнодубових лісів та білоцвітоясенево- далешамподубово-скельнодубових лісів (Fraxineto (orni)-Quercetа (petraeae), Fraxineto (orni)-Querceto (dalechampii)-Quercetа (petraeae))
 • Угруповання далешамподубово-скельнодубових лісів (Querceto (dalechampii)-Quercetа (petraeae))
 • Угруповання скельнодубових лісів жовторододендронових (Quercetа (petraeae) rhododendrosа (lutei))
 • Угруповання звичайнососново-скельнодубових лісів (Pineto (sylvestris)- Quercetа (petraeae))
 • Угруповання сріблястолипово-скельнодубових лісів (Tilieto (argenteae)- Quercetа (petraeae))
 • Угруповання ялицево-скельнодубових лісів (Abieto (albae)-Quercetа (petraeae))
 • Угруповання скельнодубово-звичайнососнових лісів (Querceto (petraeae)- Pinetа (sylvestris))
 • Угруповання звичайнососнових лісів скумпієвих, звичайнодубово- звичайнососнових лісів скумпієвих та повислоберезово- звичайнососнових лісів скумпієвих (Pinetа (sylvestris) cotinosа (coggygriae), Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) cotinosа (coggygriae), Betuleto (pendulae)-Pinetа (sylvestris) cotinosа (coggygriae))
 • Угруповання кедровососнових лісів (Pinetа cembrae)
 • Угруповання піцундськососнових лісів (Pineta pithyusae)
 • Угруповання звичайнодубово-клейковільхових лісів жовторододендронових (Querceto (roboris)-Alnetа (glutinosae) rhododendrosа (lutei))
 • Угруповання клейковільховових лісів угорськобузкових (Alnetа (glutinosae) syringosа (josikaeae))
 • Угруповання сіровільхових лісів з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Alnetа incanae з домінуванням Scopolia carniolica)
 • Угруповання сіровільхових лісів угорськобузкових (Alnetа (incanae) syringosа (josikaeae))
 • Угруповання сріблястолипових лісів (Tilietа argenteae)
 • Угруповання широколистолипових лісів (Tilietа platyphyllae)
 • Угруповання яворових лісів з домінуванням у травостої скополії
 • карніолійської (Aceretа pseudoplatani з домінуванням Scopolia carniolica)
 • Угруповання буково-ялицевих лісів та грабово-буково-ялицевих лісів (Fageto (sylvaticae)-Abietа (albae), Carpineto (betuli)-Fageto (sylvaticae)- Abietа (albae))
 • Угруповання звичайнососново-ялицевих лісів та звичайнососново- ялиново-ялицевих лісів (Pineto (sylvestris)-Abietа (albae), Pineto (sylvestris)-Piceeto (abietis)-Abietа (albae))
 • Угруповання кедровососново-ялинових лісів та кедровососново-ялицево- ялинових лісів (Pineto (cembrae)-Piceetа (abietis), Pineto (cembrae)- Abieto (albae)-Piceetа (abietis))
 • Угруповання польськомодриново-ялинових лісів та польськомодриново- кедровососново-ялинових лісів (Lariceto (polonicae)-Piceetа (abietis), Lariceto (polonicae)-Pineto (cembrae)-Piceetа (abietis))
 • Угруповання звичайноясеневих лісів угорськобузкових, клейковільхово- звичайноясеневих лісів угорськобузкових та сіровільхово- звичайноясеневих лісів угорськобузкових (Fraxinetа (excelsioris) syringosа (josikaeae), Alneto (glutinosae)-Fraxinetа (excelsioris) syringosа (josikaeae), Alneto (incanae)-Fraxinetа (exelsioris) syringosа (josikaeae))
 • Угруповання формації верби трав’яної (Salicetа herbaceae)
 • Угруповання формації верби туполистої (Salicetа retusae)
 • Угруповання субформації звичайногоробиново-душекієвої (Sorbeto (aucupariae)-Duschekietа (viridis))
 • Угруповання формації дріади восьмипелюсткової (Dryadetа octopetalae)
 • Угруповання формації наскельниці лежачої (Loiseleurietа procumbentis)
 • Угруповання формації рододендрона східнокарпатського (Rhododendretа kotschyi)
 • Угруповання формації сосни гірської (Pinetа mugi)
 • Угруповання формації ялівцю низького (Junipereta hemisphericae)
 • Угруповання формації дрока скіфського (Genisteta scythicae)
 • Угруповання формації карагани скіфської (Caraganeta scythicae)
 • Угруповання формації ковили гранітної (Stipeta graniticolae)
 • Угруповання формації ковили каменелюбної (Stipeta lithophilae)
 • Угруповання формації сеслерії Хейфлерова (Seslerieta heufleranae)
 • Угруповання формації тонконога різнобарвного (Poeta versicoloris)
 • Угруповання формації гісопу крейдяного (Hyssopeta cretacei)
 • Угруповання формації грабельків Бекетова (Erodieta beketowii)
 • Угруповання формації люцерни скельної (Medicageta rupestris)
 • Угруповання формації полину суцільнобілого (Artemisieta hololeucae)
 • Угруповання формації солодушки крейдяної (Hedysareta cretacei)
 • Угруповання формації сонцецвіту сивого (Helianthemeta cani: incl. Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz., H. cretophilum Klok. et Dobrocz.)
 • Угруповання формації чаберу кримського (Saturejeta tauricae)
 • Угруповання формації золотобороднику цикадового (Chrysopogoneta gryllis)
 • Угруповання формації горянки дворядної (Oreochloetа distichae)
 • Угруповання формації костриці безостої (Festucetа inarmatae)
 • Угруповання формації костриці карпатської (Festucetа carpaticae)
 • Угруповання формації костриці скельної (Festucetа saxatilis)
 • Угруповання формації нарцису вузьколистого (Narcissietа angustifolii)
 • Угруповання формації тонконога Дейла (Poetа deylii)
 • Угруповання формації іржавосашниково-гіпнової (Schoenetо (ferruginei)- Hypneta)
 • Угруповання групи асоціацій звичайнососново-хамедафново- сфагнової (Pinetа (sylvestris) chamaedaphnoso (calyculatae)-sphagnosа)
 • Угруповання формацій горбасто-мочажинного комплексу фускуммагелланікум-сфагнової пригніченозвичайнососнової, осоково- сфагнової, шейхцерієво-сфагнової (Sphagneta (fusci, magellanici) depressipinetosa (sylvestris), Cariceto (rostratae et limosae)-Sphagneta (cuspidati), Scheuchzerieto-Sphagneta (cuspidati))
 • Угруповання формації фускум-сфагнової пригніченозвичайнососнової (Sphagneta (fusci) depressipinetosa (sylvestris))
 • Угруповання формації кермеку напівкущового (Limonieta suffruticosi)
 • Угруповання формації офайстону однотичинкового (Ofaistoneta monandri)
 • Угруповання формації покісниці сиваської (Puccinellieta syvaschicae)
 • Угруповання формації водопериці черговоквіткової (Myriophylleta alterniflori)
 • Угруповання формації водяного жовтецю плаваючого (Batrachieta fluitantis)
 • Угруповання формації куги приморської (Schoenoplecteta littoralis)
 • Угруповання формації куширу донського (Ceratophylleta tanaitici)
 • Угруповання формації латаття білого (Nymphaeeta albae)
 • Угруповання формації латаття сніжно-білого (Nymphaeeta candidae)
 • Угруповання формації молодильника озерного (Isoёteta lacustris)
 • Угруповання формації плавуна щитолистого (Nymphoideta peltatae)
 • Угруповання формації пухирника Брема (Utricularieta bremii)
 • Угруповання формації пухирника малого (Utricularieta minoris)
 • Угруповання формації рдесника альпійського (Potamogetoneta alpini)
 • Угруповання формації рдесника довгого (Potamogetoneta praelongi)
 • Угруповання формації рдесника сарматського (Potamogetoneta sarmatici)
 • Угруповання формації рдесника туполистого (Potamogetoneta obtusifolii)
 • Угруповання формації рдесника червонуватого (Potamogetoneta rutili)
 • Угруповання формації ряски горбатої (Lemneta gibbae)
 • Угруповання формації стрілолисту стрілолистого (Sagittarieta sagittifoliae)